top of page

ግፍዒ ራእሲ ስዩም መንገሻ

         ትግራዋይ ኣብ ልዕሊ ኣቦሓጊታትና

 

 

ታርኻዊት ስእሊ

ንናብ መርበብ ዝሰደዳ የቀንየልና

እዞም የማናይ ኢዶምን ጸጋማይ እግሮምን ብካራ ዝተጐንደቡ እንታዎት እዮም? ይብጽሑኻዶ ይኾኑ! ንኤርትራዊ ይብጽሕ እዮም እዚ ሓደ ካብ ኣሽሓት ግፍዕታት ሓበሻ -ኢትዮጵያ እዩ.

 

ኣቦ ሓጎኻ  በቦኻ ሓደው ኣቦሓጎኻ በዴኻ

                       ሓደው

 ኣቦ-ሓጎ ንመርዓትካ ሓደው ኣቦ-ሓጎ ንሰበይቲ ሓወቦኻ  

እንታይ ኣድከመኒ ኤርትራዊ ዜጋ 

   ካብ ክልቲኡ ሃይማኖታትን 9 ብሄራትን

 

 

bottom of page