top of page

ትፈልጥዶ ወያነ ብብዝሒ ብላገርስ ቆጺራ ከም ዘላ?

 

ወያነ ብዝሖም ልዕሊ 300 ዝኾኑ ብላገርስ ዝቐረትሉ እንኮ ንጹል ምኽንያት

ንሓንቲ ንጽልቲ ሓሶት ካብ 300 ሚእቲ (ተጻረፍቲ) ብላገርስ 2500 ሕሳብ ብላገርስ ከፊታ ኣብ ኢንተር-ነት ሸማሕ ምባልዩ ቀዳማይ ዕማሞም, ንሓንቲ ጸርፊ ብሰናቲም እናተኸፍሉ ክጻረፉ ምዃኖም ምስጢር ኣደባባይ ካብ ዝኸውን ሓያለ ኣዋርሕ ኮኑ'ሎ ፡ ቀዳመይቲ ዕላምኦም ድማ   ኣንጻር ኤርትራ ክኸውን ምዃኑ ኣይትጠራጠሩ...  ብኹሉ መኣዝን ብዘይካ እኽሊ ትኳቦን ድጎማ ምዕራብን ክትነብር ዘይትኽእል ሃገር ኣብ ደንደስ ምቅይያር ኣላ, ጥራይ  ከም ቀደምና ንተዓገስ, እቲ ዘይተርፍ ኣይክተርፍን'ዩ

bottom of page