top of page

ሰንደቕንና

ለሰ ገጠምቲ

 

ኣንበልብሊ ሰደቕና

 

 

 

ክራር

ክራር ክራር ንኩሉ ትኾኒ

ሓዘን ተብዝሕሉ ንኹሉ ቆዛሚ

 

ባህታት ፈጥርሉ

ሓጐስ ተስንቕዮ ….ንቀናዪ ገጣሚ

ትንፋስ ትህብዮ ምስ ኩሉ ዘሳኒ

 

ክራርባ ክራር

ልቢ ትብርብሪ

ኣዒንቲ ተንቂሒ

እግርኺ ምድሪ ከሎ

ሰማያት ትበጽሒ

ጽምዋ ከይውሕጠኒ

ኣብ ቅድመይ ድኣ ጽንሒ

 

ሓንሳብ ተኾርዪ

ስዒብኪ ተስሕቒ

 

ጽምዋ ከይበልዓኒ

ኣብ ዝከድኩዎ ኣብ ዝኣተኹዎ

ዝኾኖ ክመርጽ ምሳይ ድኣ ኩኒ

ብፍቓዱ ካሕሳይ 12-2-1994

bottom of page