top of page

Articles

Links

ድሕረ ባይታን ውልቀ ህይወት ታሪኽ ናይ ሰለስተ ገበርቲ እከይ ኤርትራውያን

ሓያለ ሃገራት እኽሊ ትዃቦ እንተ ዘይረኺበን ዝሕደር ዘይመስለን ከለዋ ሃገርና ኤርትራ ግና ስለ ዘይለመነት ትኽሰስ

ባህሊ በቢገጹ    ኣሸንዳ ትግራይ

 

 

 

 

 

 

 

የምሕረልካዶ  ሃገር

                 .  ናይ ፍሉይ ጉጅለ

                 .   ናይ ስድራ ኣይኮነትን

                  . ነፍስኻ ምኽኣል 

                   . ጸጋ ሃገር ናትና ጥራይ ኣይኮነን                         እንተላይ ንዘይተወልዱ እያ

                   .ዑደት ናብ ሃገረሰብ ሓይሊ እዩ

                             ዝፈጥረለይ 

                   . ሃብትም ግና ኣይትስረቕ

                                       ክትብል

እወ ....ሻነ'ምበር

 የጸብቐልካ

                   .ምስ ደቂ-ደቕኻ ክትስዕስዕ

                   .ብቆልዑ ዝትግበር ተዋስኦ ክትስሕቕ

                   .   ግራውቲ ሓረስቶት ክትኮልል

                   .መግቢ ካብ ራሕባ ምስ ኣጋርካ 

                                   ክትበልዕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page